භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්ථානයද අස්ථානය දන්නා සේක, හෙවත් හේතුවද අහේතුවද දන්නා සේක. ඇති වන දේ ඇති වීමටත් ඇති නොවන දේ ඇති නොවීමටත් ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම පවතින හේතුව හෙවත් යථාභූතය දන්නා සේක. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ ඒ දේ සිදුවන හේතුව නිවැරදිවම දන්නා සේක.

බුදු ගුණ භාවනාව 2

25.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ “විමුක්ත” (සසර බැඳුම් පහවන) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
26.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “නිබ්බාන”(කෙලෙසුන් ගේ නිවීම) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
27. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “විමුක්ති” (සසර බැඳුම් මුදවන) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කොට වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
28. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “අපවග්ග“ (කිසිම වර්ග බවක් නැති) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
29. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ “විරාග“ (රාගයෙන් නොඇලෙන) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
30. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “යෝගක්ඛේම” (සතර යෝග බය නැති) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
31.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “ඛේම” (උවදුරු නැති) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
32. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ “සන්ති” (ක්ලේශ නැති) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
33.ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “විසුද්ධී” (අතිශයන් පිරිසුදු) නම් වු නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
34.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සීල විසුද්ධි , චිත්ත විසුද්ධි ,කංඛාවිතරණ විසුද්ධි, මග්ගා මග්ගඥාන , දර්ශන, විසුද්ධි, පටිපදාදර්ශන විසුද්ධිඥාන දර්ශන විසුද්ධි , සත්ත විසුද්ධි, අනුගමනය කිරීමෙන් ලැබුනා වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
35.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් මිදීම නම් වූ “නිබ්බුත” (කෙලෙසුන්ගෙන් නිවුනු) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
36.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ‘විරජ’ (කෙලෙස් රජස් නැති) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
37.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ “වීතමල” (කෙලෙස් මළ නැත) නම් වූ නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
38. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “අමෘත මහා” නිර්වාණය අවබෝධ කර වදාළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ වන සේක.
39.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “මාර්ග සත්‍ය” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
40.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා දිට්ඨි” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
41. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා සංකප්ප” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
42. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා වාචා” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
43. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා කම්මන්ත” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වනසේක.
44.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා ආජීව“ අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
45.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සම්මා වායාම” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
46. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “මාර්ග සතිය” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
47.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “මාර්ග සමාධිය” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
48. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ “සංඛාර විකාර ලක්ඛණ නිබ්බාන , පඤ්ඤත්ති” යන පංච විධ ඤෙය්‍යමණ්ඩලය අවබෝධ කල බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
49. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ, “සකල ධර්මයන්” අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
50. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ආර්ය වංශ අවබෝධ කළ බැවින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක. සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක. සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක.
සෝ භගවා ඉතිපී සම්මා සම්බුද්ධෝ
සෝ භගවා ඉතිපී සම්මා සම්බුද්ධෝ
සෝ භගවා ඉතිපී සම්මා සම්බුද්ධෝ
සාධු! සාධු! සාධු!

විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය
(පළමු කොටස)

විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණයේ පළමු පාඩමට ඇතුළත් වී තිබෙන්නේ ඉන්ද්‍රිය පරෝප පරිය ඤාණ හයක්, ප්‍රත්‍ය ඤාණ 24 ක් ගැඹූරු ඤාණයන්ගෙන් සමන්විත බැවින්, විජ්ජාචරණ සම්පන්න වන සේක. ඤාණ හැසිරිමෙන් සම්පන්නය.
1.විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ ( ප්‍රඥාවෙන් සමන්විත වූ)
2.චරණ ධර්මවලින් සමන්නාගතයි, (හැසිරීම, ගමන, කථාව යන ධර්මයන්)
භාවනාව තුළින් ලැබෙන අනුහස් කවරේද?
මේ බුදු ගුණ භාවනාව බොහොම ශ්‍රේෂ්ඨයි. බොහොම බලගතුයි. මේ ගුණය සිහිකිරීමෙන් අනන්ත අපරිමාන අනුසස් ලැබෙනවා. මේ ගුණය සිහිකිරිමෙන් අනන්ත අපරිමාන අනුසස් ලැබෙනවා. අද අදම අනුසස් ලැබෙනවා. බිය දුරුවෙලා යනවා. කරදර බාධක අපල දුරුකර ගැනීමට හැකිය. මේ භාවනාවෙන් සත්‍යය ක්‍රියා කිරීමට පිළිවන්. තම නිවහනට ලොකු ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. වේදනාවෙන් සිටින අය බුදුගුණ භාවනාව සිහිකිරීමේදී වේදනාව නැතිවී යනවා. මෙලොවදීම අනුසස් ලැබෙනවා. සංසාර ගමනේදි අපායෙන් නිදහස් වෙනවා. අමාමහ නිවන් ලැබීමට විශේෂ භාවනාවක් වෙනවා.චතුරාර්ය සත්‍යය ධර්මය අවබෝධ වෙන භාවනාවකි.
භාවනා පූර්ව කෘත්‍යයෙන් පසු මෙසේ සිතන්න.
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මෙසේද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
1ස්වාමීනි ,භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ හේතු පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
2. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආරම්මන පච්චඤාණය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
3. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අධිපති පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
4. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනන්තර පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
5. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමනත්තර පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
6. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සහජාත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
7.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අඤ්ඤ මඤ්ඤ පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
8. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිස්සය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
9. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ උපස්සය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
10. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ පුරේජාත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
11. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පච්ඡාජාත ප්‍රත්‍ය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
12. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අසේවන පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
13. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ කම්ම පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
14. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විපාක පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
15. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආහාර ප්‍රත්‍ය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
16. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
17. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ධ්‍යාන පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද, විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
18. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ මග්ග පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
19.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සමීප යුක්ත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
20. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ විප්පයුත්ත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
21.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ අත්ථි පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
22. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ නත්ථී පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
23. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ විගත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
24.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ අවිගත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
25. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සූවිසි ප්‍රත්‍ය මහා ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
26.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සම් අසාධාරණ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
27. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියප්ත ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
28.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ආසයා නුසයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
29. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ යමක ප්‍රාතිහාර්ය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
30. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සබ්බඤ්ඤුත ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
31. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනාවරණ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
32. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
33. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ කායවේදනා, චිත්ත, ධම්ම යන සතර සතිපට්ඨාන ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
34. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සතර සම්‍යක් ප්‍රධාන වීර්ය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
35. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඡන්දචිත්ත විරිය වීමංස ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
36. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සද්ධා විරිය, සති සමාධි, ප්‍රඥා ඉන්ද්‍රිය ධර්ම ඤාණයන්ගෙන් බල ධර්ම ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක.
37.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සති ධම්ම විචය, වීර්ය, පී‍්‍රති, පස්සද්ධී සමාධි, උපේක්ඛා යන බොජ්ඣංග ඤාණයන්ගෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
38.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප , සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති, සම්මා සමාධි යන ආර්ය මාර්ග ඤාණයන්ගෙන්ද සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සාධු! සාධු! සාධු!

(දෙවෙනි කොටස)
භාවනා පූර්ව කෘත්‍යය
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ මෙසේද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
1.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ප්‍රාතිමෝක්ෂය සංවර ශීලයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
2. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නවදහස් එකසිය අසුකෝටි පනස් ලක්ෂ තිස්හයදහසක් පමණ වු ශික්ෂාපදයන්ගෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
3. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය සංවර ශීලයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
4. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඇස සංවර කරගත් බැවින්ද, කන සංවර කරගත් බැවින්ද, නාසය සංවර කරගත් බැවින්ද, දිව සංවර කරගත් බැවින්ද, කය සංවර කරගත් බැවින්ද සිත සංවර කරගත් බැවින් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
5. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ බෝජන මාත්‍රඤ්ඤතාවයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආහාරයෙහි පමණ දැන වැළඳීම)
6.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ජාගරියානුයෝගයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිදි වර්ජිත බව)
7.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ශ්‍රද්ධාවෙන් සමන්නාගතව බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
8.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ශීලයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
9.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ හිරියෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක (පාපයට ලජ්ජාව)
10. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ඔත්තප්පයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක (පාපයට භය)
11. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ බහුශ්‍රැත භාවයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
12. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ පරාක්‍රමයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක( විර්ය)
13. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සිහිකල්පනාවෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක (සති)
14. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ප්‍රඥාවෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක (මති)
15. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ මහා ප්‍රඥාවෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
16. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ප්‍රථමධ්‍යානයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
17. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ දුතීය ධ්‍යානයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
18. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ තෘතීය ධ්‍යානයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
19.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ චතුර්ථ ධ්‍යානයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
20. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පසොලොස්චරණ ධර්මයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
21.ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ හේතු පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
22. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ආරම්මන පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
23. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ අධිපති ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
24. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනන්තර පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
25. ස්වාමීනි භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සමනන්තර පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
26. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සහජාත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
27.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ අඤ්ඤ මඤ්ඤ පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
28. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිස්සය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
29.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ උපනිස්සය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
30. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පුරේජාත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
31.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ පච්චාජාත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
32. ස්වාමිනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආසේවන පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
33. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ කම්ම පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
34.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විපාක පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
35. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස ඔබ වහන්සේ ආහාර පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
36. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
37. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ ධ්‍යාන පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වනසේක.
38.ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ මග්ග පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
39. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ සම්පයුක්ත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
40. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ විප්පයුක්ත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
41. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබවහන්සේ අස්ථී පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
42. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නත්ථි පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
43. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විගත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
44. ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අවිගත පච්චය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින්ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
මේ ආදී අනන්ත ගුණයෙන් සමන්නාගත වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා! මාගේ නමස්කාරය වේවා!
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සාධු! සාධු! සාධු!

විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය 03 භාවනා පූර්ව කෘත්‍යය

නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
ස්වාමීනි, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මෙසේ ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (තෙසැත්තෑ ඤාණ)
1. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සෘතමය ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (බණ ඇසීමේ ඤාණය)
2. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සීලමය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සංවර වීමේ ඤාණය)
3. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමාධි භාවනාමය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සිත තැන්පත් කිරීමේ ඤාණය)
4. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ධම්මට්ඨිත ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ධර්මයන් බෙදා දැක්වීමේ ඤාණය)
5. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සම්මසන ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (පංචස්කන්ධය බෙදා දැක්වීමේ ඤාණය)
6. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ උදයබ්බය ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (පංචස්කන්ධය මිඳීම දැකීමේ ඤාණය)
7. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විපස්සනා ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අරමුණ බිඳෙන සැටි බැලීමේ ඤාණය)
8. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආදීනව ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (භය වශයෙන් වැටහීමේ ඤාණය)
9. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සංඛාරුපේක්ඛා ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සසරින් මිදෙනු කැමති ඤාණය)
10. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ග්‍රෝත්‍රභූ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මාර්ගඵල ආසන්න ඤාණය)
11. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මාර්ග ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මාර්ග ඤාණය)
12. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඵල ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ඵල ඤාණය)
13. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විමුක්ති ඤාණයෙන් දැන වදාළ බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සිඳින ලද කෙලෙස් නැවත බැලීමේ ඤාණය)
14. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පච්චචෙක්ඛා ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආධ්‍යාත්මික ධර්මයන් බැලීමේ ඤාණය)
15. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වත්ථු නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අධ්‍යාත්මික ධර්මයන් ව්‍යවස්ථා කරන ඤාණය)
16. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ගෝචර නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (බාහිර ධර්මයන් ව්‍යවස්ථා කරන ඤාණය)
17. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ චරියා නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (චරියාවත් ව්‍යවස්ථා කරන ඤාණය)
18. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ භූමි නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ප්‍රභේද ධර්ම ව්‍යවස්ථා කිරීමේ ඤාණය)
19. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ධම්ම නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නව ධර්ම ව්‍යවස්ථා කිරීමේ ඤාණය)
20. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ධම්ම නාතන්ථ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
21. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඤතට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (පංචස්කන්ධය දැකීමේ ඤාණය)
22. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ තීරනට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (තීරණ ස්වභාව ඤාණය)
23. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පරිච්චාගට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (පරිත්‍යාග ස්වභාව ඤාණය)
24. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඒකරස්ට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ඒකරස ස්වභාව ඤාණය)
25. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඵුසනට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (වින්දන ස්වභාව ඤාණය)
26. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අත්ථපටිසම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අර්ථයන්ගේ නානා ස්වභාවය දැනගැනීමේ ඤාණය)
27. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ධම්මපට්සම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ධර්මයන්ගේ නානා ස්වභාවය දැනගැනීමේ ඤාණය)
28. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිරුත්තිපට්සම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිරුත්තීන්ගේ නානා ස්වභාවය දැනගැනීමේ ඤාණය)
29. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පටිභානපටිසම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ප්‍රතිභානයන්ගේ පැවති ඤාණය)
30. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විහාරට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (විදර්ශනා ඤාණය)
31. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමාපත්තට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සමාපත්ති ඤාණය)
32. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විහාරසමාපත්තට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (විහාර, සමාපත්ති ඤාණය)
33. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආනන්තරික සමාධි ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආශ්‍රව සිඳ දමන ඤාණය)
34. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අරණවිහාරයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සමවත් ඤාණය)
35. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිරෝධ සමාපත්ති ඤාණයෙන් සමන්නාගත බැවින් ද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිරෝධ සමාපත්ති ඤාණය)
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සාධු සාධු සාධු
විජ්ජාචරණ සම්පන්න ගුණය - 4 
භාවනා පූර්ව කෘත්‍යය
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස 
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස 
නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්ධස්ස
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ
ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මෙසේද විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.
1. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පරිනිබ්බාන ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (පරිනිර්වාණ ඤාණය)
2. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමසීසට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (කෙලෙස් නිරෝධ කළ ඤාණය)
3. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සල්ලේ කට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක.(දුස්සීල බව සිඳලන ඤාණය)
4. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ වීරියා රම්භ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. ( උත්සාහ ඤාණය)
5. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අත්ථසංදස්සන ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නොයෙක් දේ ප්‍රකට කරන ඤාණය)
6. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දස්සන විසුද්ධි ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ධර්ම ප්‍රතිවේද ඤාණය)
7. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඛන්තී ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (රූපස්කන්ධ දැනගත් ඤාණය)
8. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පරියෝගහනේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අනිත්‍ය දැකීමේ ඤාණය)
9. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සදෙසවිහාරයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (වේදනාව පිඬුකොට සැලකීමේ ඤාණය)
10. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සඤ්ඤා විවට්ඨයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නෙක්කම්ම ආදිය අධිඤා ඤාණය)
11. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ චේතෝ විවට්ඨයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආදින දැකීමේ ඤාණය)
12. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ චිත්ත විවට්ඨෙ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නෙක්ඛම්මයෙහි සිත පිහිටුවන ඤාණය)
13. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඤාණ විවට්ඨයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අනාත්මය දැකීමේ ඤාණය)
14. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ විමොක්ඛ විවට්ඨයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නීවරණ දුරුවීමෙන් නෙක්කම්මයෙහි පැවති ඤාණය)
15. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සච්ච විවට්ඨයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මහත් ඤාණය)
16. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඉද්ධිවිධ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ඉර්ධි ඤාණය)
17. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සෝත ධාතු විසුද්ධි ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ශබ්ද දැනගැනීමේ ඤාණය)
18. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ චේතෝ පරිය ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අනුන්ගේ සිත දැකීමේ ඤාණය)
19. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අතීත සසර දැකීමේ ඤාණය)
20. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දිබ්බ චක්ඛු ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (දිවැස් ඤාණය)
21. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආසවක්ඛ්‍ය ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආශ්‍රව නැතිකළ ඤාණය)
22. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (දුක දැනගැනීමේ ඤාණය)
23. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සමුදයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීමේ ඤාණය)
24. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිරෝධයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිර්වාණය අවබෝධ කිරීමේ ඤාණය)
25. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මග්ගේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මාර්ග සත්‍යය අවබෝධ කිරීමේ ඤාණය)
26. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (දුක්ඛ සත්‍යයෙහි පැවති ඤාණය)
27. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛ සමුදයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සමුදය සත්‍යයෙහි පැවති ඤාණය)
28. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛ නිරෝධයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිරෝධ සත්‍යයෙහි පැවති ඤාණය)
29. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිණි පටිපදා ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මාර්ග සත්‍යයෙහි පැවති ඤාණය)
30. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අත්ථ පටිසංභිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (අර්ථය දැනගැනීමේ ඤාණය)
31. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ධම්ම පටිසම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ධර්මය දැනගැනීමේ ඤාණය)
32. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ නිරුත්තිපටි සමිහිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (නිරුත්තිය දැනගැනීමේ ඤාණය)
33. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ පටිභාන පටිසම්භිදේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සියලු දේ දැන ගැනීමේ ඤාණය)
34. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සත්වයන්ගේ ශ්‍රද්ධාදි ඉන්ද්‍රියන් දැනගැනීමේ ඤාණය)
35. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ ආසයානුසයේ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සත්වයන්ගේ කෙලෙසුන් දැනගැනීමේ ඤාණය)
36. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ යමක ප්‍රාතිහාර ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (යමක ප්‍රාතිහාර්ය ඤාණය)
37. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ මහා කරුණා සමාපත්ති ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (මහා කරුණා සමාපත්ති ඤාණය)
38. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ සබ්බඤ්ඤුත ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (සර්වඥතා ඤාණය)
39. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ අනාවරණ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (ආවරණ නැති ඤාණය)
40. ස්වාමීනී, භාග්‍යවතුන් වහන්ස, ඔබ වහන්සේ තෙසැත්තෑ ඤාණයෙන් සමන්නාගත විජ්ජාචරණ සම්පන්න නම් වන සේක. (73 ක් වූ ඤාණය)
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සෝ භගවා ඉතිපි විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ 
සාධු! සාධු! සාධු!
.