භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ස්ථානයද අස්ථානය දන්නා සේක, හෙවත් හේතුවද අහේතුවද දන්නා සේක. ඇති වන දේ ඇති වීමටත් ඇති නොවන දේ ඇති නොවීමටත් ඇත්ත ඇති සැටියෙන්ම පවතින හේතුව හෙවත් යථාභූතය දන්නා සේක. තථාගතයන් වහන්සේ ඒ ඒ දේ සිදුවන හේතුව නිවැරදිවම දන්නා සේක.

මහා වීරෝ = මහත්වූ වීර්‍ය ඇත්තා වූ


 • මහා වීරෝ = මහත්වූ වීර්‍ය ඇත්තා වූ

 • මහායසෝ = මහත්වූ කිර්තිය ඇත්තා වූ

 • ලෝකහිතෝ = ලොවට හිත අත්තා වූ

 • ජුතින්ධරෝ = බබලන්නාවූ

 • ජනපාමොක්ක්ඛෝ = ජනයාට නායක වූ

 • පුරිසාසභෝ = මහත් වූ පෞරෂය ඇත්තා වූ

 • සුමනෝ ධීරෝ = මනාවූ සිහිය ඇත්තාවූ ධෛර්‍යයෙන් යුතු

 • අරති වද්ධනෝ = නො ඇලීම වර්ධනය කරන්නාවූ

 • ගුණසම්පන්නො = ගුණවත් වූ

 • ජනුත්තමෝ = ජනයින්ට උතුම් වූ

 • ලෝකපජ්ජොතෝ = ලෝකය ආලොකමත් කළාවූ

 • වරසාරථි = උතුම් මග පෙන්වන්නා වූ

 • සත්තසාරො = සත්තවයා හරයෙහි ඇලවූ

 • අග්ගපුග්ගලෝ = ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ඝලයා වූ

 • සබ්බලෝකග්ගෝ = සියළු ලොවට අග්‍ර වූ

 • නාරාසභෝ = අති උත්තම මිනිසා වූ

 • කාරුණිකෝ= කාරුණික වූ

 • තමෝනුදෝ = අඳුර දුරුකළා වූ

 • අසමෝ ලෝකේ = ලෝකයේ අසම වූ

 • වරදසංවරෝ = නිවන දීමෙන් සංවර කළා වූ

 • වරද සම්බුද්ධෝ = මනාකොට අවබෝධ කරවූ තැනැත්තා වූ

 • අනූපමෝ = උපමා නැති වූ

 • සබ්බහිතෝ සත්ථා = සියළු සත්වයින්ගේ හිත පිණිස වූ

 • සුඛ දායකෝ = සැපය දෙන්නා වූ

 • සත්ථවාහෝ = උතුම් ශ්‍රාස්තෘවරයානෝ වූ

 • රණංජහෝ = කෙලෙස් දුරු කළා වූ

 • සිරි සම්පන්නෝ = ශ්‍රීයෙන් යුක්ත වූ

 • සක්‍යපුංගවෝ = ශාක්‍ය කුලයේ උපන්නා වූ

 • .